เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม


การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์บริการการศึกษา 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด 1 แห่ง


สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง
- โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 5 แห่ง


ศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง0.02s. 0.50MB