นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 35,620 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์บริการการศึกษา 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด 1 แห่ง


สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง
- โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 5 แห่ง


ศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง
เปลี่ยนภาษา