นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 35,617 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่งไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น - แห่ง


การบริการ
- ธนาคาร 1 แห่ง
- โรงแรม / รีสอร์ท 19 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
- โรงสี ขนาดเล็ก 7 แห่ง

การไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน


การประปา

ระบบน้ำประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา