เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่งไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น - แห่ง


การบริการ
- ธนาคาร 1 แห่ง
- โรงแรม / รีสอร์ท 19 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
- โรงสี ขนาดเล็ก 7 แห่ง0.02s. 0.50MB