นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 35,607 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลแคมป์สนแต่ก่อนเป็นตำบลเดียวกับตำบลน้ำชุน ขึ้นอยู่กับอำเภอหล่มสัก ต่อมาทางราชการได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ เลยแยกออกจากตำบลน้ำชุนเป็นตำบลแคมป์สน

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ตำบลแคมป์สนเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ และมีผู้อพยพมาจากที่อื่นอีกทั้งยังมีประวัติ ความเป็นมาที่น่าสนใจคือ “แคมป์สน” เป็นชื่อของตำบลหนึ่งในอำเภอเขาค้อ เหตุที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องมาจาก เมื่อประมาณปี พ.ศ.2492 มีการสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 “พิษณุโลก หล่มสัก” โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับอเมริกา บริษัทเลมอนของอเมริกาเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างถนนสายนี้ใช้เวลา ในการสร้างเป็นเวลานาน จึงมีการสร้างที่พักหรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่า “แคมป์ (Camp)” ส่วนชาวบ้านเรียก “แคมป์ฝรั่ง” ประกอบกับบริเวณที่พักมีต้นสนเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า “ตำบลแคมป์สน” จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลแคมป์สนหลายคน สันนิษฐานได้ว่า บ้านพักสร้างเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย เมื่อเทียบกับสมัยนั้น คือ มีการปั่นไฟฟ้าใช้เอง มีระบบประปา มีโรงภาพยนตร์ ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยที่สามารถยืนยันได้ เช่น โคมไฟเก่าที่ติดอยู่ตามต้นสน นอกจากนี้ยังมีร่องรอยการขุดท่อที่ฝังในบริเวณที่พัก รวมถึงยังมีฐานของแท็งก์น้ำประปาที่คนในบ้านพักใช้หลงเหลืออยู่ เมื่อสร้างทางเสร็จชาวต่างชาติได้มอบบ้านพักนี้ ให้กับกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแล เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2534 – 2535 สภาพบ้านพักที่ทรุดโทรมได้ถูกรื้อถอนทิ้งไป เหลือเพียงร่องรอยบางส่วน บ้านพักที่สร้างขึ้นมานอกจากใช้เป็นที่พักคนงานแล้ว ยังใช้เป็นศูนย์ฝึกเครื่องจักรกลให้แก่ผู้ที่มาฝึกงาน และทำงานสร้างถนนสายนี้ด้วย ถนนสาย “ พิษณุโลก– หล่มสัก ” สร้างเสร็จประมาณ ปี พ.ศ.2503 และในปี พ.ศ.2504 ได้เปิดใช้ ถนนสายนี้อย่างเป็นทางการ ราวปี พ.ศ.2511 – 2522 พื้นที่อำเภอเขาค้อมีผู้ก่อการร้าย (ผกค.) หลบซ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ.2516 รัฐบาลต้องการปราบปรามผู้ก่อการร้ายที่กระจายอยู่ตามเทือกเขาต่างๆ จึงได้ระดมกำลังเพื่อสร้างถนนเชื่อมถนนสาย “ พิษณุโลก – หล่มสัก ” ขึ้นสู่เขาค้อ โดยแยกผ่านวัดแคมป์สน (ปัจจุบัน เรียก ถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2196 “ แคมป์สน – สะเดาะพง ”) เพื่อเข้าไปในพื้นที่ของผู้ก่อการร้ายได้สะดวก ถนนสองสายที่สร้างผ่านตำบลแคมป์สนนี้ ทำให้การคมนาคมของชาวแคมป์สนสะดวกขึ้น ซึ่งเมื่อครั้งที่ยังไม่มีถนนชาวแคมป์สนจะเดินทางด้วยเท้าเพื่อไปซื้อของ (เกลือ หมาก พลู ฯลฯ) และนำหวายไปขายที่อำเภอหล่มสัก ต้องใช้เวลาไปกลับ 3 วัน มีการพักค้างคืนที่ตำบลน้ำชุน แต่เมื่อมีการสร้างถนนขึ้นการเดินทาง มีความสะดวกรวดเร็วและ มีความปลอดภัยมากขึ้น จึงทำให้มีผู้อพยพมาจับจองพื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถ รวมตัวกันสร้างหมู่บ้านใหม่ เช่น บ้านทางแดง บ้านป่าคา บ้านเขาแก้ว บ้านเขาซำทอง บ้านแคมป์สน โดยอพยพมาจากหลายถิ่นฐาน ส่วนหมู่บ้านที่มีก่อนแล้ว เช่น บ้านทุ่งนางแล บ้านทุ่งตีนผา บ้านเหล่าหญ้า และบ้านห้วยนา


ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทางห่างจากตัวอำเภอเขาค้อ 19 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 69 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลแคมป์สนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา อยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,600 เมตร เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา มีช่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยพัดผ่าน ทำให้มีสภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยวกันมาก แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

พื้นที่ราบ
มีประมาณ 38 % ของพื้นที่
อยู่ระหว่างภูเขาและที่ราบบางส่วนส่วนมากเป็นที่นา และที่สำหรับปลูกพืชฤดูแล้ง
พื้นที่ลาดตามภูเขา
มีประมาณ 42 % ของพื้นที่
ส่วนมากปลูกพืชไร่และพืชผัก
พื้นที่สูงชัน
มีประมาณ 20 % ของพื้นที่
ส่วนมากปลูกพืชไร่และไม้ผล

ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเข มีช่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยพัดผ่าน ทำให้มีสภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1 บ้านห้วยขอนหาด 283313596205
2 บ้านห้วยไผ่ 240225465204
3 บ้านห้วยหมาก 586312152
4 บ้านแคมป์สน 139144283122
5 บ้านป่าคา 129119248109
6 บ้านดงหลง 234237471295
7 บ้านทางแดง 308284592360
8 บ้านทุ่งตีนผา 197176373111
9 บ้านห้วยนา 179161340215
10 บ้านเขาซำทอง 7188159104
11 บ้านทุ่งนางแล 159198357117
12 บ้านไผ่สีทอง 171230400159
13 บ้านเหล่าหญ้า 324 325649235
14 บ้านเขาแก้ว 98100198199
รวม2,590 2,663 5,2532,487

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม 2559

เปลี่ยนภาษา