นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 35,610 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวีระ จันทร์เพ็ง

  ปลัดเทศบาลแคมป์สน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สนสำนักปลัด

 • นางสุภัทตรา พาแก้ว

  หน.สำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแคมป์สน

 • นายชัยชาญ มะลิเกิด

  หน.ฝ่ายปกครอง

 • หน.ฝ่ายอำนวยการ

 • นายวุฒิชาติ ด้วงมูล

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • นางสาวชิตชไม โหมดวัฒนะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายศรชัย เขียวดอกไม้

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวรุ่งนภา ปุจฉาการณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายอรรถนันท์ คำยิ่ง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางดวงนภา ศิริภาพ

  ครู คศ.1

 • สิบเอกเถลิงรัฐ เปอร์ดี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาววาสนา สิงห์โรจน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวทิพวรรณ ธุระวร

  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 • นางสาวธนาภรณ์ ศรีจันทร์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางวรรณวิรัตน์ จันทสอน

  นักวิชาการศึกษา

 • นางนภารัตน์ ราศรีชัย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวทิพยภา ก้อนคำ

  ผช.จพง.ทะเบียน

 • นางสาวคำมั่น ราศรีชัย

  ผช.ผดด.

 • นายไพโรจน์ ทิมอุทัย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิวัฒน์ บุญศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพัฒนมงคล จันแสน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรเชษฐ์ แสงสาย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมเกียรติ ศรีบุญไทย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอภิสิทธิ์ มีชัย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอรรถพล แซ่พุ่น

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวลัดดา บุตรศี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายอิทธิ หน่อแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นายสมบัติ วังคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวเจนจิรา พวงพันธ์

  นักการภารโรง

 • นายสาคร โฉมอุปฮาด

  คนงานดูแลสวน

 • นายสุรเชษฐ์ มากเหลือ

  คนงานเก็บขยะมูลฝอย

กองคลัง

 • นางปทิตตา สมสาย

  ผอ.กองคลัง

 • นางสาวสุภาพ สิงห์คลา

  หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง

 • นายประสิทธ์ แร่กาสินธ์

  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวสุกัญญา ภูกะบิน

  นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวธีรนาฏ ทีแสงแดง

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางสาวสายพิณ ศรีภู่

  จพง.พัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวธมนวรรณ แทนคอส

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางอรณี ปานเกิด

  ผช.จพง.จัดเก็บ

 • นางสาวจีรภา มีสม

  ผช.จพง.จัดเก็บ

 • นางวราภรณ์ ส้มแก้ว

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวชนินทร์พร สอนบุญมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายสมาน มุ่งดี

  ผอ.กองช่าง

 • นายธวัชชัย แป้นเพชร

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายปัญญา วรบุตร

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวศรัญญา ยศกุณา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายอนุพงษ์ นันตา

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายภควัต พาแก้ว

  ผช.นายช่างเขียนแบบ

 • นายณรงค์รัตน์ ราศรีชัย

  พนักงานขับรถยนต์เปลี่ยนภาษา