เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายศรายุทธ กวยทา

  นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • นางทองใหม่ กวยทา

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • นายประมวล ปานเกิด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • นางสาววรนุช กวยทา

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • นายประยูร คล้ายทอง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน0.02s. 0.50MB