นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 35,611 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" สร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ระบบบริการมี คุณภาพ มุ่งสู่สังคมคุณธรรม
นำการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน "ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬา แก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียน การสอน
2. การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. การพัฒนาการกีฬา และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. การพัฒนาการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
7. การพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาอาชีพของประชาชน
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการเมือง และการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการปกครองประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี
3. การพัฒนาบุคลากร และให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา
2. การพัฒนาการติดตั้ง ขยาย ซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ
3. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน และรางระบายน้ำ
4. แนวทางการพัฒนาอื่น ๆ
เปลี่ยนภาษา