นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 35,612 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแคมป์สน
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแคมป์สนนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแคมป์สน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาเทศบาลตำบลแคมป์สนจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลแคมป์สน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแคมป์สน ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลแคมป์สน กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
   (๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
   (๒) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
   (๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
   (๔) การสาธารณูปการ
   (๕) การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก
   (๖) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   (๗) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   (๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (๙) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   (๑) การจัดการศึกษา
   (๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
   (๓) การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
   (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
   (๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
   (๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
   (๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   (๘) การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
   (๙) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
   (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
   (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   (๑) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
   (๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
   (๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   (๑) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
   (๓) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
   (๔) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

๖. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   (๑) การจัดการศึกษา
   (๒) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
   (๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
   (๕) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   (๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
   (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
   (๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่ สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
   (๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลแคมป์สน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบ าย แนวทาง และแผนปฏิบัติ ราชการของเทศบาล และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ
ฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน บริหารทั่วไปในด้านงานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
• งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
• งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
• งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติพนักงานและลูกจ้าง
• งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
• งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
• งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
• งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
• งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
• งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
• งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานจัดตั้งเทศพาณิชย์
• งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์
• งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้อง
• งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
• งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่ วยงานอื่น
• งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการ ท่องเที่ยว
• งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการ

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
• งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
• งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามแผน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานท ะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
• งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและค วามมั่นคง
• งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
• งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระ งับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
• งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน

การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
• งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
• งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
• งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานสารบรรณของเทศบาล
• งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
• งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
• งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
• งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
• งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
• งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
• งานแจ้งมติ ก . ท . จ . ให้กองหรือฝายต่าง ๆ ทราบ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานทะเบียนประวัติ และสิทธิสวัสดิการของคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
• งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา
• งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
• งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและอื่น ๆ
• งานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
• งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
• งานจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลและกรรมการต่าง ๆ ของสภา
• งานตั้งกระทู้และข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
• งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมายและกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานการซื้อและการจ้าง
• งานการซ่อมและบำรุงรักษา
• งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
• งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
• งานการจำหน่ายพัสดุ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
• งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
• งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
• งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
• งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
• งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
• งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .5)
• งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
• งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
• งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
• งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
• งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
• งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
• งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
• งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
• งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
• งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
• งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
• งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
• งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ผ . ท .1, 2, 3, 4,5,6,9,11,12,17)
• งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .4 และ 5)
• งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
• งานจัดทำรายงานประจำเดือน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
• งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
• งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
• งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานสารบรรณ
• งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
• งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
• งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
• งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
• การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
• งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
• งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
• งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม และตรวจ สอบการบำบัดน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูลและงานธุรการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นฝ่าย 2 ฝ่าย 1 งานคือ

1 . ฝ่ายกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล และงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่
• งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
• งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่
• งานปฏิบัติตามกระบวนการเดินเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
• งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแ บบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่
• งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
• งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
• งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
• งานวิจัยและประเมินผล การกำจัดและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากร จำนวน ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแ ต่ละหน่วยงานในฝ่ายบำบัดน้ำเสีย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่
• งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัด น้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
• งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลองที่สาธารณะรวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
• งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
• งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำ เสียน้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่
• งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย
• งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง
• งานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย
• งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
• งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหน้าที่
• งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและน้ำตามธรรมช าติ แหล่งน้ำต่าง ๆ
• ควบคุมการเติมคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย ในน้้ำเสีย แหล่งน้ำต่าง ๆ
• ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
• การตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่
• งานสารบรรณ
• งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอำนวยการความสะดวดในด้านต่าง ๆ
• งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
• งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับกอง
• งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์
• งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
• งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกอง
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เปลี่ยนภาษา