เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบ าย แนวทาง และแผนปฏิบัติ ราชการของเทศบาล และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ
ฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน บริหารทั่วไปในด้านงานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
• งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
• งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
• งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติพนักงานและลูกจ้าง
• งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
• งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
• งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
• งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
• งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
• งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
• งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานจัดตั้งเทศพาณิชย์
• งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์
• งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้อง
• งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
• งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่ วยงานอื่น
• งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการ ท่องเที่ยว
• งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการ

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
• งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
• งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามแผน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานท ะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
• งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและค วามมั่นคง
• งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
• งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระ งับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
• งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน

การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
• งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
• งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
• งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานสารบรรณของเทศบาล
• งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
• งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
• งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
• งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
• งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
• งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
• งานแจ้งมติ ก . ท . จ . ให้กองหรือฝายต่าง ๆ ทราบ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานทะเบียนประวัติ และสิทธิสวัสดิการของคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
• งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา
• งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
• งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและอื่น ๆ
• งานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
• งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
• งานจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลและกรรมการต่าง ๆ ของสภา
• งานตั้งกระทู้และข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
• งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมายและกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานการซื้อและการจ้าง
• งานการซ่อมและบำรุงรักษา
• งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
• งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
• งานการจำหน่ายพัสดุ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
• งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
• งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
• งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
• งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
• งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
• งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .5)
• งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
• งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
• งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
• งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
• งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
• งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
• งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
• งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
• งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
• งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
• งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
• งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
• งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ผ . ท .1, 2, 3, 4,5,6,9,11,12,17)
• งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .4 และ 5)
• งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
• งานจัดทำรายงานประจำเดือน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
• งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
• งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
• งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
• งานสารบรรณ
• งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
• งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
• งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
• งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
• การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
• งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
• งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
• งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม และตรวจ สอบการบำบัดน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูลและงานธุรการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นฝ่าย 2 ฝ่าย 1 งานคือ

1 . ฝ่ายกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล และงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่
- งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
- งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่
- งานปฏิบัติตามกระบวนการเดินเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแ บบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่
- งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
- งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
- งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
- งานวิจัยและประเมินผล การกำจัดและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากร จำนวน ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแ ต่ละหน่วยงานในฝ่ายบำบัดน้ำเสีย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่
- งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัด น้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลองที่สาธารณะรวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
- งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
- งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำ เสียน้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง
- งานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย
- งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
- งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหน้าที่
- งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและน้ำตามธรรมช าติ แหล่งน้ำต่าง ๆ
- ควบคุมการเติมคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย ในน้้ำเสีย แหล่งน้ำต่าง ๆ
- ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- การตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอำนวยการความสะดวดในด้านต่าง ๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
- งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับกอง
- งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกอง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

0.02s. 0.75MB