การประชุมสภาเทศบาลตำบลแคมป์สนครั้งแรก   วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแคมป์สน