พฤติกรรมที่ควร ปฏิบัติช่วง ฤดูร้อน  โดยเฉพาะพฤติกรรการกิน https://www.thaihealth.or.th/Content/42025-8%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.html