เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แจ้งตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แชร์

     ตามที่เทศบาลตำบลแคมป์สนได้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางเทศบาล ให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อเป็นการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการ ตามนโยบายของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของสำนักงาน (ป.ป.ช.)

     บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว สามารถเข้าระบบทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ ตาม QR CODE ที่ปรากฎ หรือตามที่อยู่ Link ดังนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6d9or8


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB