เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อบต.ยางสาวเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอบต.โคกปรงอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และ องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากห้วยขอนแก่นอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
กิจกรรมอบรมรับความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศอำเภอศรีเทพ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาสนุ่น รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
อบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรสานตะกร้าเชือกมัดฟางทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาฝึกอาชีพกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ​ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรมที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดินอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ ด่วนที่สุด (พช0218/ว1137) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯลฯ (พช0218/ว1130) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1138) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB