เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 01 โครงสร้าง3108
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 02 ข้อมูลผู้บริหาร185
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 03 อำนาจหน้าที่394
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน1134
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 05 ข้อมูลการติดต่อ283
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1286
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์) : 07 ข่าวประชาสัมพันธ์1092
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 08 Q&A193
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 09 Socail Network180
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 010 แผนดำเนินงานประจำปี174
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน172
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี273
9.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน) : 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน9157
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ3126
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ486
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ181
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 017 E-service9144
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี8110
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบบ 6 เดือน293
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี5205

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB