เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) :24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี16
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 01 โครงสร้าง120
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 02 ข้อมูลผู้บริหาร118
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 03 อำนาจหน้าที่211
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน117
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 05 ข้อมูลการติดต่อ221
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1216
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์) : 07 ข่าวประชาสัมพันธ์1036
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 08 Q&A130
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 09 Socail Network115
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 010 แผนดำเนินงานประจำปี118
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน118
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี218
9.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน) : 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน710
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ323
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ414
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ118
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 017 E-service933
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี517
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบบ 6 เดือน111

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB