เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 01 โครงสร้าง350
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 02 ข้อมูลผู้บริหาร143
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 03 อำนาจหน้าที่346
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน163
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 05 ข้อมูลการติดต่อ240
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1238
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์) : 07 ข่าวประชาสัมพันธ์1049
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 08 Q&A147
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 09 Socail Network140
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 010 แผนดำเนินงานประจำปี132
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน132
9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี232
9.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน) : 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน933
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ348
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ435
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ134
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 017 E-service957
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี840
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบบ 6 เดือน234
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี528

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB