เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายนพดล กันหา

  ปลัดเทศบาลแคมป์สนสำนักปลัด

 • นางสุภัทตรา พาแก้ว

  หน.สำนักปลัด

 • นายชัยชาญ มะลิเกิด

  หน.ฝ่ายปกครอง

 • นางสาวจุมรี พรมแสง

  หน.ฝ่ายอำนวยการ

 • น.ส.รุ่งนภา ปุจฉาการณ์

  นักวิเคราะห์ฯ

 • นายอรรถนันท์ คำยิ่ง

  นวก.การศึกษา

 • นางวรรณวิรัตน์ จันทสอน

  นวก ศึกษาฯ

 • นางนภารัตน์ ราศรีชัย

  จนท.บริหารงานทั่วไป

 • ส.อ.เถลิงรัฐ เปอร์ดี

  จพง.ป้องกัน

 • นายศรชัย เขียวดอกไม้

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายวุฒิชาติ ด้วงมูล

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางสาวชิตชไม โหมดวัฒนะ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางดวงนภา ศิริภาพ

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาววาสนา สิงห์โรจน์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวทิพยภา ก้อนคำ

  ผช.จพง.ทะเบียน

 • นางสาวคำมั่น ราศรีชัย

  ผช.ผดด.

 • นายไพโรจน์ ทิมอุทัย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิวัฒน์ บุญศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพัฒนมงคล จันแสน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรเชษฐ์ แสงสาย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมเกียรติ ศรีบุญไทย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอภิสิทธิ์ มีชัย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอรรถพล แซ่พุ่น

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอิทธิ หน่อแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นายสมบัติ วังคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นายไพรัตน์ ราชอาจ

  คนงานทั่วไป

 • นายปารมี พวงพันธ์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวเจนจิรา พวงพันธ์

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • นางรุ่งเพชร เรือนทอง

  ผอ.กองคลัง

 • นางสาวสุภาพ สิงห์คลา

  หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง

 • นายประสิทธ์ แร่กาสินธ์

  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้

 • น.ส.สุกัญญา ภูกะบิน

  นวก.การเงินฯ

 • น.ส.สายพิณ ศรีภู่

  จพง.พัสดุ

 • นางสาวอัมรินทร์ ไทยเลี้ยง

  นวก.พัสดุฯ

 • นางสาวธมนวรรณ บัวเพ็ง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางอรณี ปานเกิด

  ผช.จพง.จัดเก็บ

 • นางสาวจีรภา มีสม

  ผช.จพง.จัดเก็บ

 • นางวราภรณ์ ส้มแก้ว

  ผช.จพง.ธุรการ

กองช่าง

 • นายสมาน มุ่งดี

  ผอ.กองช่าง

 • นายธวัชชัย แป้นเพชร

  นายช่างโยธา

 • นายปัญญา วรบุตร

  นายช่างโยธา

 • นางสาวศรัญญา ยศกุณา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอนุพง์ นันตา

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายภควัต พาแก้ว

  ผช.นายช่างเขียนแบบ

 • นายวงค์วสันต์ โยธา

  พนักงานขับรถยนต์

0.04s. 0.75MB